ΤΙΤΛΟΙ

8/recent/ticker-posts

Δημοσίευση διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ε.Ο 6 προς Λάγκα – Βράχο»

 Δημοσίευση διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ε.Ο 6 προς Λάγκα – Βράχο»διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού


Δ
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο:

«Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ε.Ο 6 προς Λάγκα – Βράχο», με προϋπολογισμό: 200.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιΐα: 161.290,32 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24 %): 38.709,68 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς kastoria.pdm.gov.gr

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

4Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-01-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 00. π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας Οδοποιΐας , και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι ευρώ € (3.226,00  €).  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 541 (π.κ. 2014ΕΠ54100002) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο Δημοπράτησης

TΕΥΔ

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. Χρόνια έχει να γίνει κάτι σε αυτόν τον δρόμο. Συγκεκριμένα από τότε που πρωτοβγήκε ο σημερινός δήμαρχος. Αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει γίνει πια πολύ επικίνδυνος, με κλαδιά δέντρων, χόρτα και βατσινιές που βγαίνουν στον δρόμο και γίνονται πολύ επικίνδυνα, ιδιαίτερα σε στροφές. Γενικά, από δημαρχίας Γιαγκόπουλου έχουμε να δούμε πραγματικό ενδιαφέρον για τα χωριά αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και εγώ συφωνώ. αλλά φταίνε οι προέδροι σας και όχι ο δήμαρχος

   Διαγραφή
  2. ΔΙΑΦΩΝΩ!!!! Με αποδείξεις.... Ο νυν πρόεδρός μας ήταν πρόεδρος και επί Γιαγκόπουλου. Η δε Μαρία Παπαϊωάννου ΈΚΑΝΕ ΤΑ ΠΆΝΤΑ, ΌΤΙ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΜΠΟΡΟΎΣΕ (και έκανε πολλά...πάρα πολλά)ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΌ ΜΑΣ! Όπως (και ο τότε) και νυν πρόεδρος Δημήτρης Θεοχάρης. Φταίει ο Καλλικράτης, ή όποιος κι αν είναι και φυσικά ο εκάστοτε Δήμαρχος (όποιος κι αν είναι). Κανείς δεν θέλει προβλήατα στο χωριό μας. ακόμη κι όταν διαφωνούμε σε κάποια θέματα..........

   Διαγραφή
 2. για την λαγγα για βραχο τα ιδια ειναι και οι δυο μονο στης εκλογες

  ΑπάντησηΔιαγραφή